Wu Jiang

Monster Hunt (2017)

Monster Hunt (2017) Infos film
Année de production: 2015
Genre : Aventure, Fantastique
Acteurs : Bai Baihe, Jing Boran, Wu Jiang
Duree : 2h 02min

Shock Wave (2020)

Shock Wave (2020) Infos film
Année de production: 2017
Genre : Action, Thriller
Acteurs : Andy Lau, Wu Jiang, Jia Song
Duree : 2h 03min